Privacyverklaring

Ook bij Tekstontwerp verwerken wij persoonsgegevens. Omdat wij uw privacy daarbij zeer serieus nemen, doen we er alles om die informatie zo veilig mogelijk te verwerken en gebruiken. In deze privacyverklaring lichten we graag toe hoe dat gedaan wordt.

Wie is Tekstontwerp?
Als verwerker van uw persoonsgegevens is Tekstontwerp de verwerkingsverantwoordelijke. Tekstontwerp is gevestigd te Vronen 3, 2151 PA in Nieuw-Vennep en is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 34296464.
Sandra Zuiderduin is de eigenaar van Tekstontwerp, te bereiken via telefoonnummer 0252 500466 of mail sandra@tekstontwerp.com.

Waarom verzamelt Tekstontwerp persoonsgegevens?
Tekstontwerp verwerkt persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van haar diensten, de website en / of doordat u deze zelf aan ons verstrekt. Om een overeenkomst met u na te komen, verzamelen wij enkel de gegevens die daarvoor noodzakelijk zijn.

Tekstontwerp kan op de volgende manieren informatie van u ontvangen:
Direct: bijvoorbeeld door een overeenkomst met ons aan te gaan, of als u per e-mail, telefoon of schriftelijk contact opneemt met ons.
Via derden: wij kunnen gebruik maken van de diensten van derden. Deze derden treden dan in opdracht van Tekstontwerp op. Dit privacy statement is mede van toepassing op de gegevens die worden verzameld via deze derden, wanneer zij als verwerker voor Tekstontwerp optreden. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de verzameling van gegevens die niet in opdracht van Tekstontwerp plaatsvindt. We verwijzen u in dit geval naar het privacybeleid van deze betreffende derden.

Welke persoonsgegevens verzamelt Tekstontwerp?
1. Contactgegevens – zoals door u verstrekte naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres en website. Denk hierbij aan de gegevens die u achterlaat als u op onze website het contactformulier invult of een informatieaanvraag doet.
2. Betalings- en factuurgegevens – indien u een overeenkomst met ons aangaat, hebben wij voor de financiële afhandeling uw bankgegevens en een KvK-nummer nodig.

Hoe zit dat met bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens?
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via sandra@tekstontwerp.com, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel verwerken wij persoonsgegevens?
Tekstontwerp gebruikt verkregen persoonsgegevens in eerste instantie ter uitvoering van de overeenkomst die wij sluiten met de klant en voor administratieve doeleinden. Meer specifiek vragen wij u om uw persoonsgegevens met ons te delen om onze dienstverlening, website en klantrelatie te verbeteren of om u te helpen bij vragen of verzoeken tot informatie. Tekstontwerp verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Is er sprake van geautomatiseerde besluitvorming?
Tekstontwerp neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen (algoritmes) die nadelige gevolgen kunnen hebben voor u.

Hoe lang bewaart Tekstontwerp persoonsgegevens?
Persoonsgegevens mogen niet langer bewaard worden dan noodzakelijk is. De bewaartermijn is afhankelijk van het doel waarvoor we de gegevens hebben gekregen of verzameld en van eventuele wettelijke plichten om gegevens te bewaren. Heeft u hier vragen over, dan kunt u deze stellen via sandra@tekstontwerp.com.

Deelt Tekstontwerp persoonsgegevens met derden?
We delen uw persoonsgegevens met zakelijke partners en derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Ook in enkele andere gevallen verstrekken wij uw persoonsgegevens aan derden, maar dit doen wij alleen met uw nadrukkelijke toestemming hiervoor.
Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om eenzelfde niveau van beveiliging te garanderen en de vertrouwelijkheid van uw gegevens te bewaken. Wij blijven verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Hoe zit het met cookies en vergelijkbare technieken?
Tekstontwerp gebruikt cookies uitsluitend voor het traceren van patronen van gebruikersverkeer van onze website. Deze gegevens worden op anonieme basis gebruikt en worden niet aan persoonlijke gegevens van de gebruiker gekoppeld. Tekstontwerp heeft voor het gebruik van Google Analytics een verwerkingsovereenkomst met Google gesloten. Deze overeenkomst zorgt ervoor dat de IP-adressen van de websitebezoekers van Tekstontwerp worden geanonimiseerd en er geen gegevens met Google worden gedeeld. Tekstontwerp heeft Google geen toestemming gegeven om via Tekstontwerp verkregen informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar u kunt uw browser opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Het is echter mogelijk dat sommige functies en –services, op onze en andere websites, niet correct functioneren als cookies zijn uitgeschakeld.

U wilt uw gegevens inzien, aanpassen of verwijderen?
Dat kan uiteraard, u heeft immers altijd het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Tekstontwerp en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar sandra@tekstontwerp.com. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

U heeft tevens de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens, via https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe zit dat met websites van derden?
Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die met links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze websites op een betrouwbare en/of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan.

Hoe beveiligt Tekstontwerp uw persoonsgegevens?
Tekstontwerp neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan zoals het beveiligen van internetverbinding (TLS / SSL). Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met sandra@tekstontwerp.com.

Komen er wijzigingen in het privacybeleid?
Het is niet ondenkbaar dat ons privacy- en cookiebeleid in de nabije toekomst wordt uitgebreid of gewijzigd. We raden je daarom ook aan om regelmatig op deze pagina te kijken of er wijzigingen zijn doorgevoerd. Als deze wijzigingen zeer ingrijpend van aard zijn, zal Tekstontwerp ervoor zorgen dat ze op een duidelijke en opvallende manier gecommuniceerd worden. [18 mei 2018, wijziging 8 juni 2018]