Algemene voorwaarden

Artikel 1.
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing voor Sandra Zuiderduin Tekstontwerp. Zij hebben voorrang op die van de opdrachtgever en behoudens andersluidend en welomschreven beding, doet de opdrachtgever afstand van zijn of haar algemene voorwaarden. Afwijkende voorwaarden van de klant zijn niet van toepassing en niet tegenstelbaar aan Sandra Zuiderduin Tekstontwerp.

Artikel 2.
De algemene voorwaarden worden door het ondertekenen van de offerte of het geven van een opdracht, als door de klant aanvaard beschouwd. De algemene voorwaarden en elke specifieke overeenkomst maken de volledige en enige overeenkomst uit tussen de partijen en vervangen alle voorgaande mondelinge of schriftelijke overeenkomsten, voorstellen, beloftes, afspraken of mededelingen met betrekking tot het voorwerp van de specifieke overeenkomst.

Artikel 3.
De afwijkingen van deze algemene voorwaarden moeten schriftelijk worden vastgesteld.

Artikel 4.
Sandra Zuiderduin Tekstontwerp zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Sandra Zuiderduin Tekstontwerp het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Sandra Zuiderduin Tekstontwerp aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Sandra Zuiderduin Tekstontwerp worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Sandra Zuiderduin Tekstontwerp zijn verstrekt, heeft Sandra Zuiderduin Tekstontwerp het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en / of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.
Sandra Zuiderduin Tekstontwerp is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Sandra Zuiderduin Tekstontwerp is uit gegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Sandra Zuiderduin Tekstontwerp kenbaar behoorde te zijn.
Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan Sandra Zuiderduin Tekstontwerp de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten tot dat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
Opdrachtgever vrijwaart Sandra Zuiderduin Tekstontwerp voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan opdrachtgever toerekenbaar is.

Artikel 5.
Sandra Zuiderduin Tekstontwerp verbindt zich er steeds toe alle informatie en gegevens waarvan tijdens de uitvoering van de opdracht kennis genomen wordt, geheim te houden tegenover derden. Sandra Zuiderduin Tekstontwerp neemt alle mogelijke voorzorgsmaatregelen ter bescherming van de belangen van de opdrachtgever. De opdrachtgever zal zonder toestemming van Sandra Zuiderduin Tekstontwerp aan derden geen mededelingen doen over de aanpak, werkwijze of tarieven van Sandra Zuiderduin Tekstontwerp, dan wel enige vorm van rapportering ter beschikking stellen.

Artikel 6.
De opdrachtgever heeft recht op één ronde voor herziening en/of correctie van elke opdracht, en dit binnen de periode van twee weken na het afleveren van de eerste versie. Bijkomende correcties worden beschouwd als auteurscorrecties en extra aangerekend aan de in de offerte vermelde uurprijs. Als auteurscorrecties worden ook beschouwd alle fundamentele wijzigingen naar inhoud en stijl ten opzichte van de originele briefing, tenzij expliciet anders in de offerte werd overeengekomen. Als de opdrachtgever na twee weken geen correcties doorstuurt, beschouwt Sandra Zuiderduin Tekstontwerp de opdracht als afgerond en klaar voor facturering.

Artikel 7.
Sandra Zuiderduin Tekstontwerp behoudt het eigendom van alle opgeleverde teksten tot de factuur volledig door de opdrachtgever betaald werd. Op dat moment draagt Sandra Zuiderduin Tekstontwerp de integrale en onvoorwaardelijke intellectuele rechten op het afgeleverde product over aan de opdrachtgever. Die is geen extra vergoeding verschuldigd bij hergebruik, ook niet door derden, in hetzelfde medium of andere media.

Artikel 8.
Sandra Zuiderduin Tekstontwerp factureert bij oplevering van de finale tekstversie. Als de correctieronde evenwel langer op zich laat wachten dan 15 dagen omwille van de opdrachtgever, kan Sandra Zuiderduin Tekstontwerp het volledige bedrag te factureren alvorens de correctieronde plaatsvond. Voor opdrachten die lopen over meer dan 30 dagen, kan Sandra Zuiderduin Tekstontwerp een maandelijkse factuur op te maken voor de geleverde prestaties. Sandra Zuiderduin Tekstontwerp heeft het recht om iedere deellevering (levering van onderdelen van een samengestelde opdracht) afzonderlijk te factureren.

Artikel 9.
Alle prijzen zijn steeds exclusief btw. Alle aanbiedingen en prijsopgaven, in welke vorm ook, zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk het tegendeel werd bepaald. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten. Bij samengestelde prijzen bestaat geen verplichting tot levering van een gedeelte tegen een overeenkomstig gedeelte van de voor het geheel opgegeven prijs.

Artikel 10.
Elke factuur wordt door Sandra Zuiderduin Tekstontwerp als aanvaard beschouwd, als de opdrachtgever niet binnen de 8 dagen na verzending schriftelijk per aangetekende zending protest aantekent. Klachten zijn slechts mogelijk wanneer de opdrachtgever het geleverde niet in gebruik heeft genomen, bewerkt of verwerkt.

Artikel 11.
Alle facturen moeten binnen de 30 dagen na factuurdatum betaald zijn, zonder enige vorm van uitstel.

Artikel 12.
De opdrachtgever aanvaardt dat de tijdsplanning van de opdracht kan worden beïnvloed, als partijen tussentijds overeenkomen de aanpak, werkwijze of omvang van de opdracht en of de daaruit voortvloeiende werkzaamheden uit te breiden of te wijzigen. Als dit leidt tot extra werk, zal dit als een aanvullende opdracht aan de opdrachtgever worden bevestigd. Als is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd, kan Sandra Zuiderduin Tekstontwerp de uitvoering van de delen die tot een volgende fase behoren, opschorten totdat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

Artikel 13.
Als de voortgang in de uitvoering of de levering van het werk door verzuim van de opdrachtgever of door overmacht aan zijn zijde wordt vertraagd, kan door Sandra Zuiderduin Tekstontwerp het volledig overeengekomen bedrag in rekening worden gebracht, waaronder begrepen de reeds gemaakte kosten van de voor deze opdracht bestemde materialen en dit onverminderd zijn recht verdere kosten, schade en interesten te vorderen.

Artikel 14.
De betalingstermijn bedraagt tenzij anders schriftelijk overeengekomen 30 dagen na factuurdatum en betaling dient zonder aftrek en/of verrekening te geschieden. Blijft betaling uit binnen voornoemde betalingstermijn of een andere schriftelijk overeengekomen termijn, dan is debiteur een rentevergoeding van 2% per kalendermaand vanaf datum verzuim verschuldigd, een gedeelte van een kalendermaand voor een volle gerekend. Telkens na afloop van een kalenderjaar wordt het bedrag waarover de rente wordt berekend, vermeerderd met de over dat jaar verschuldigde rente.
In afwijking van artikel 6:43 en 6:44 BW worden de door debiteur gedane betalingen steeds toegerekend tot de oudste vordering. Betalingen strekken eerst in mindering op de (incasso)kosten, vervolgens in mindering op de verschenen rente, en ten slotte in mindering op de hoofdsom en de lopende rente.

Artikel 15.
Indien debiteur niet binnen 30 dagen na factuurdatum heeft betaald, wordt de vordering uit handen gegeven aan een invorderingsbedrijf. Alle kosten vallende op de invordering komen ten laste van debiteur. Vanaf datum verzuim is zij naast de hoofdsom immer de buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd.
De vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten bedraagt minimaal 15% van de totale openstaande hoofdsom inclusief BTW en rente, met een minimum van 375 euro, een en ander in afwijking van artikel 6:96 lid 5 BW en in afwijking van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten en onverminderd het recht van crediteur om een hoger bedrag aan buitengerechtelijke incassokosten te vorderen indien zij aantoont deze te hebben gemaakt.
Indien crediteur haar vordering in een gerechtelijke procedure (arbitrage en bindend advies daaronder begrepen) aanhangig heeft gemaakt, is debiteur gehouden de met deze procedure gemoeide werkelijke kosten te vergoeden. Hieronder zijn begrepen de kosten van advocaten, procesgemachtigden, alsmede het aan arbiters of bindend adviseurs verschuldigde honorarium en vastrecht, ook indien deze een eventuele proceskostenveroordeling op grond van artikel 237 en verder van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering te boven gaan.
Deze vergoeding van de kosten zal steeds, zodra (interne of externe) juridische bijstand door crediteur is ingeroepen, respectievelijk door crediteur incasso maatregelen worden genomen, zonder dat enige nadere vorm van bewijs nodig is, in rekening worden gebracht en door debiteur verschuldigd zijn.

Artikel 16.
Sandra Zuiderduin Tekstontwerp staat er voor in dat zij de tussen cliënt en haar overeengekomen werkzaamheden naar beste vermogen zal verrichten.
Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de opdrachtgever binnen 8 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 14 dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden bij aangetekend schrijven te worden gemeld aan Sandra Zuiderduin Tekstontwerp. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Sandra Zuiderduin Tekstontwerp in staat is adequaat te reageren.
Indien een klacht gegrond is, zal Sandra Zuiderduin Tekstontwerp de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de opdrachtgever schriftelijk kenbaar te worden gemaakt.
Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol is, zal Sandra Zuiderduin Tekstontwerp slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 15.
Indien de hierboven genoemde termijn wordt overschreden vervalt het recht op reclame.

Artikel 17.
Beide partijen kunnen de overeenkomst te allen tijde schriftelijk opzeggen.
Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door opdrachtgever, is opdrachtgever alsdan gehouden tot betaling van de declaraties voor tot dan toe verrichte werkzaamheden. De voorlopige resultaten van de tot dan toe verrichte werkzaamheden zullen dan ook onder voorbehoud ter beschikking worden gesteld aan opdrachtgever.
Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door Sandra Zuiderduin Tekstontwerp, zal Sandra Zuiderduin Tekstontwerp in overleg met opdrachtgever zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan opdrachtgever toerekenbaar zijn.
Indien de overdracht van de werkzaamheden voor Sandra Zuiderduin Tekstontwerp extra kosten met zich meebrengt, worden deze aan opdrachtgever in rekening gebracht.

Artikel 18.
Indien Sandra Zuiderduin Tekstontwerp aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
Indien Sandra Zuiderduin Tekstontwerp aansprakelijk is voor directe schade, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot maximaal eenmaal het honorarium, althans voor dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. De aansprakelijkheid is te allen tijde beperkt tot maximaal het bedrag van de opdracht.
n afwijking van wat hierboven is bepaald, wordt bij een opdracht met een langere looptijd dan zes maanden, de aansprakelijkheid verder beperkt tot het over de laatste zes maanden verschuldigde honorariumgedeelte.
Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
– de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;
– de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Sandra Zuiderduin Tekstontwerp aan de overeenkomst te laten beantwoorden, tenzij deze niet aan Sandra Zuiderduin Tekstontwerp toegerekend kunnen worden;
– redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.
Sandra Zuiderduin Tekstontwerp is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

Artikel 19.
De opdrachtgever heeft de plicht de geleverde werken te controleren op onjuistheden en onzorgvuldigheden en aanvaardt de aansprakelijkheid die daaruit voortvloeit. Hij vrijwaart Sandra Zuiderduin Tekstontwerp elke aansprakelijkheid, ook voor aanspraken door derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom, op door de opdrachtgever verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt, met inbegrip van enige schade die hieruit voortvloeit.

Artikel 20.
De overeenkomst in al haar onderdelen valt onder het Nederlands recht.