Algemene voorwaarden

Artikel 1.
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing voor Tekstontwerp. Zij hebben voorrang op die van de opdrachtgever en behoudens andersluidend en welomschreven beding, doet de opdrachtgever afstand van zijn of haar algemene voorwaarden.

Artikel 2.
De opdracht start pas van zodra Tekstontwerp de mondelinge of schriftelijke bevestiging door de opdrachtgever in haar bezit heeft, en dit om betwisting te vermijden.

Artikel 3.
De algemene voorwaarden worden door het ondertekenen van de offerte of het geven van een opdracht, als door de klant aanvaard beschouwd. De algemene voorwaarden en elke specifieke overeenkomst maken de volledige en enige overeenkomst uit tussen de partijen en vervangen alle voorgaande mondelinge of schriftelijke overeenkomsten, voorstellen, beloftes, afspraken of mededelingen met betrekking tot het voorwerp van de specifieke overeenkomst.

Artikel 4.
De afwijkingen van deze algemene voorwaarden moeten schriftelijk worden vastgesteld.

Artikel 5.
Afwijkende voorwaarden van de klant zijn niet van toepassing en niet tegenstelbaar aan Tekstontwerp.

Artikel 6.
Tekstontwerp verbindt zich er steeds toe alle informatie en gegevens waarvan tijdens de uitvoering van de opdracht kennis genomen wordt, geheim te houden tegenover derden. Tekstontwerp neemt alle mogelijke voorzorgsmaatregelen ter bescherming van de belangen van de opdrachtgever. De opdrachtgever zal zonder toestemming van Tekstontwerp aan derden geen mededelingen doen over de aanpak, werkwijze of tarieven van Tekstontwerp, dan wel enige vorm van rapportering ter beschikking stellen.

Artikel 7.
De opdrachtgever heeft recht op één ronde voor herziening en/of correctie van elke tekst, en dit binnen de periode van twee weken na het afleveren van de eerste versie van de tekst. Bijkomende correcties worden beschouwd als auteurscorrecties en extra aangerekend aan de in de offerte vermelde uurprijs. Als auteurscorrecties worden ook beschouwd alle fundamentele wijzigingen naar inhoud en stijl ten opzichte van de originele briefing, tenzij expliciet anders in de offerte werd overeengekomen. Als de opdrachtgever na twee weken geen correcties doorstuurt, beschouwt Tekstontwerp de opdracht als afgerond en klaar voor facturering.

Artikel 8.
Tekstontwerp behoudt het eigendom van alle opgeleverde teksten tot de factuur volledig door de opdrachtgever betaald werd. Op dat moment draagt Tekstontwerp de integrale en onvoorwaardelijke intellectuele rechten op het afgeleverde product over aan de opdrachtgever. Die is geen extra vergoeding verschuldigd bij hergebruik, ook niet door derden, in hetzelfde medium of andere media.

Artikel 9.
De opdrachtgever heeft de plicht de geleverde teksten en diensten te controleren op onjuistheden en onzorgvuldigheden en aanvaardt de aansprakelijkheid die daaruit voortvloeit. Hij vrijwaart Tekstontwerp elke aansprakelijkheid, ook voor aanspraken door derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom, op door de opdrachtgever verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt, met inbegrip van enige schade die hieruit voortvloeit.

Artikel 10.
Tekstontwerp factureert bij oplevering van de finale tekstversie. Als de correctieronde evenwel langer op zich laat wachten dan 15 dagen omwille van de opdrachtgever, kan Tekstontwerp het volledige bedrag te factureren alvorens de correctieronde plaatsvond. Voor opdrachten die lopen over meer dan 30 dagen, kan Tekstontwerp een maandelijkse factuur op te maken voor de geleverde prestaties. Tekstontwerp heeft het recht om iedere deellevering (levering van onderdelen van een samengestelde opdracht) afzonderlijk te factureren.

Artikel 11.
Alle prijzen zijn steeds exclusief btw. Alle aanbiedingen en prijsopgaven, in welke vorm ook, zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk het tegendeel werd bepaald. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten. Bij samengestelde prijzen bestaat geen verplichting tot levering van een gedeelte tegen een overeenkomstig gedeelte van de voor het geheel opgegeven prijs.

Artikel 12.
Elke factuur wordt door Tekstontwerp als aanvaard beschouwd, als de opdrachtgever niet binnen de 8 dagen na verzending schriftelijk per aangetekende zending protest aantekent. Klachten zijn slechts mogelijk wanneer de opdrachtgever het geleverde niet in gebruik heeft genomen, bewerkt of verwerkt.

Artikel 13.
Alle facturen moeten binnen de 30 dagen na factuurdatum betaald zijn, zonder enige vorm van uitstel.

Artikel 14.
De opdrachtgever aanvaardt dat de tijdsplanning van de opdracht kan worden beïnvloed, als partijen tussentijds overeenkomen de aanpak, werkwijze of omvang van de opdracht en of de daaruit voortvloeiende werkzaamheden uit te breiden of te wijzigen. Als dit leidt tot extra werk, zal dit als een aanvullende opdracht aan de opdrachtgever worden bevestigd. Als is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd, kan Tekstontwerp de uitvoering van de delen die tot een volgende fase behoren, opschorten totdat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

Artikel 15.
Als de voortgang in de uitvoering of de levering van het werk door verzuim van de opdrachtgever of door overmacht aan zijn zijde wordt vertraagd, kan door Tekstontwerp het volledig overeengekomen bedrag in rekening worden gebracht, waaronder begrepen de reeds gemaakte kosten van de voor deze opdracht bestemde materialen en dit onverminderd zijn recht verdere kosten, schade en interesten te vorderen.

Artikel 16
De betalingstermijn bedraagt tenzij anders schriftelijk overeengekomen 30 dagen na factuurdatum en betaling dient zonder aftrek en/of verrekening te geschieden. Blijft betaling uit binnen voornoemde betalingstermijn of een andere schriftelijk overeengekomen termijn, dan is debiteur een rentevergoeding van 2% per kalendermaand vanaf datum verzuim verschuldigd, een gedeelte van een kalendermaand voor een volle gerekend. Telkens na afloop van een kalenderjaar wordt het bedrag waarover de rente wordt berekend, vermeerderd met de over dat jaar verschuldigde rente.
In afwijking van artikel 6:43 en 6:44 BW worden de door debiteur gedane betalingen steeds toegerekend tot de oudste vordering. Betalingen strekken eerst in mindering op de (incasso)kosten, vervolgens in mindering op de verschenen rente, en ten slotte in mindering op de hoofdsom en de lopende rente.

Artikel 17
Indien debiteur niet binnen 30 dagen na factuurdatum heeft betaald, wordt de vordering uit handen gegeven aan een invorderingsbedrijf. Alle kosten vallende op de invordering komen ten laste van debiteur. Vanaf datum verzuim is zij naast de hoofdsom immer de buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd. De vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten bedraagt minimaal 15% van de totale openstaande hoofdsom inclusief BTW en rente, met een minimum van 375 euro, een en ander in afwijking van artikel 6:96 lid 5 BW en in afwijking van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten en onverminderd het recht van crediteur om een hoger bedrag aan buitengerechtelijke incassokosten te vorderen indien zij aantoont deze te hebben gemaakt.
Indien crediteur haar vordering in een gerechtelijke procedure (arbitrage en bindend advies daaronder begrepen) aanhangig heeft gemaakt, is debiteur gehouden de met deze procedure gemoeide werkelijke kosten te vergoeden. Hieronder zijn begrepen de kosten van advocaten, procesgemachtigden, alsmede het aan arbiters of bindend adviseurs verschuldigde honorarium en vastrecht, ook indien deze een eventuele proceskostenveroordeling op grond van artikel 237 en verder van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering te boven gaan.
Deze vergoeding van de kosten zal steeds, zodra (interne of externe) juridische bijstand door crediteur is ingeroepen, respectievelijk door crediteur incasso maatregelen worden genomen, zonder dat enige nadere vorm van bewijs nodig is, in rekening worden gebracht en door debiteur verschuldigd zijn.

Artikel 18
De overeenkomst in al haar onderdelen valt onder het Nederlands recht.